För fonder och stiftelser

Endast fonder och stiftelser med inriktning mot tumör- och cancerforskning eller annan cancerrelaterad vård kan godkännas som gåvomottagare på Gåvobazaaren. Dessa ska vara registrerade hos Länsstyrelsen och/eller under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn.

Uppfyller ni ovanstående krav och vill bli gåvomottagare hos oss, var god kontakta Gåvobazaaren under fliken kontakt.

Gåvobazaaren förbehåller sig rätten att pröva nya gåvomottagares lämplighet och kan avslå ansökan om ovanstående krav inte är uppfyllda.

 

Endast nedanstående fonder och stiftelser är för närvarande godkända att skänka till:

Se full lista (Excel)

Organisationsnummer Namn Ändamål
846001-3488 Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område, emottaga medel, som av enskilda personer eller institutioner doneras för de ändamål stiftelsen är avsedd att främja, samt att förvalta de mottagna medlen enligt de bestämmelser donatorerna meddelat.
817607-0038 AM-stiftelsen Att årligen till cancersjuka barn och ungdomar dela ut inkomstprövade bidrag för rehabilitering och eftervård.
855100-3265 Anna-Lisa och Bror Björnssons stiftelse Stiftelsen skall ha till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja medicinsk forskning om progressiv muskelatrofi och närliggande neurologiskt organiska sjukdomar samt tumörsjukdomar.
846002-0459 Anna-Lisa och Sven Eric Lundgrens stiftelse för medicinsk forskning Stiftelsens ändamål är att genom anslag och stipendier understödja medicinsk forskning vid sjukvårdsinrättningarna i Malmö och Lund speciellt ifråga om cancer, lever-, hjärt- och kärlsjukdomar samt rubbningar i ämnesomsättningen, men även annan medicinsk forskning efter styrelsens prövning.
802010-6566 Barncancerfonden Fonden har som ändamål att arbeta för en bättre vård och livssituation för barnen och de närstående. Fonden ska stödja såväl grundforskning som klinisk forskning med svensk anknytning, kring cancersjukdomar, sjukdomar med närliggande sjukdomsbild samt sena komplikationer, stödja utarbetande av nya undersöknings och behandlingsmetoder samt rehabilitering, stödja forskares och personalgruppens fortbildning och utbyte av erfarenheter och forskningsresultat, bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomar hos barn och dess följder. Vara ett samarbetsorgan och riksförbund för de regionala föreningarna, samverka med organisationer med liknande uppgifter.
817601-9316 Barncancerfonden Mellansverige Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.
894002-4790 Barncancerfonden Norra Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer, att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.
845001-3415 Barncancerfonden Södra Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.
802009-2261 Barncancerfonden Stockholm Gotland Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer, att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.
857204-1369 Barncancerfonden Västra Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.
822003-7827 Barncancerfonden Östra Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.
822002-7778 Barncancerstiftelsen i Östergötland Stiftelsens ändamål är att understödja Barncancerföreningen i Östra Götaland, barncancervården samt barncancerforskningen.
835001-0651 Blekinge Cancerförening Kungsljuset Föreningens ändamål är att skapa ett bättre och mänskligare omhändertagande av den cancersjuke och dess anhöriga, från ställd diagnos genom hela behandlings- och rehabiliteringsförloppet för att svårt cancersjuka ska ha ett värdigt liv och ett värdigt livsslut. Detta uppnås genom att tillvarata den cancersjukas rättigheter i samhället, ge den cancersjuke och anhörige medmänsklighet och materiellt stöd, ge information och kunskap till, samt utveckling och utbildning av, de personer som bedöms vara till nytta för cancersjuka och anhöriga, verka för skapandet av ett hospice som tar fasta på de cancersjukas behov samt stödja forskningen.
802010-4264 Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO Föreningens ändamål är att tillvarata bröstcancerbehandlades intressen genom att samarbeta med och påverka samhället på riksnivå samt genom att tillvarata intresset för dem som på grund av ärftlighet löper risk att få bröstcancer. Uppgifterna är vidare att verka för saklig upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om de bröstcancerbehandlades erfarenheter och villkor, att verka för bättre hjälpmedel och rehabiliteringsmöjligheter samt att informera om den hjälp med rehabilitering som finns, att verka för tidig upptäckt genom en bättre diagnostitik och därmed bättre behandling och vård, genom självundersökning, allmän mammografi samt för god psykosocial omvårdnad.
802005-3370 Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer Föreningen har tilll uppgifta att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna cancerforskning samt främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder. I samma syfte bedriver och stöder föreningen upplysning om cancerforskningens mål och medel samt om cancersjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling. Föreningen understöder även andra åtgärder i de cancersjukas intresse och till förebyggande av cancer.
885001-7404 Cancerföreningen Gävleborg Föreningens ändamål är att utöva stödverksamhet bland lokalföreningernas medlemmar och att upplysning ges om de cancersjukas förhållanden och göra framställningar till och samverka med landstinget, kommunala myndigheter, regionala samarbetsorgan och andra intressepartner.
815200-2583 Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder Föreningen har till ändamål att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land och för det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar.
816000-5958 Cancerhjälpen Föreningen ska verka för en förbättring av levnadsvillkoren för och reaktivering av cancerdrabbade, samt se till att bidra med medel av inköp av sjukhusutrusning till svenska sjukhus och behandlingshem. Detta kan ske t ex genom hjälp till rehabiliterings- och rekreationsresor såväl inom som utom landet för de cancerdrabbade och eventuellt medföljande, hjälp till anskaffande av sjukhusutrustning utöver vad samhället ställer till förfogande, att förbättra patientmiljön vid sjukvårdsinrättningar och att i mån av ekonomiska resurser även stödja forskning.
802008-3534 CancerRehabFonden Föreningen har till uppgift att verka för en förbättring av levnadsvillkoren för människor som insjuknat i cancer. Föreningen kan även stödja forskning och fortbildning samt bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör cancersjukdomar.
832800-7938 Cancerstiftelsen i Kalmar län Stödja utbildning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer i Kalmar län.
829502-1748 Cancerstiftelsen i Kronobergs län Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat utvecklingsarbete för tidig upptäckt av cancer för att god vård ska kunna ges till cancersjuka, såväl på sjukhus som i hemmet. Stödet skall ske genom användning av avkastningen av stiftelsens medel. Styrelsen avgör hur medlen skall fördelas.
802477-3312 Cathrine Everts forskningsstiftelse Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning bl a rörande cancer. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet. Även andra allvarliga cancerformer kan komma ifråga.Stiftelsen skall främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning, som är avsedd att underlätta för att framtaga nya medicinska behandlingsmetoder till främjande av människors hälsa.
894003-1977 Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet Stiftelsen har till ändamål att samla in medel till medicinsk forskning.
817601-7880 Erik, Karin och Gösta Selanders stiftelse Att stimulera och främja klinisk vetenskaplig forskning företrädesvis beträffande cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.
848000-4624 Ernst Nilsson i Sjöbo stiftelse Stiftelsens ändamål skall vara att understödja forskning inom cancersjukdomarnas område och den verksamhet som bedrives av Svenska Röda Korset. Den årliga avkastningen skall efter avdrag för förvaltningskostnaden i lika delar utbetalas till Riksföreningen mot Cancer och Svenska Röda Korset, Sjöbokretsen.
802409-0055 Ewa Tamms stiftelse för Konung Gustaf V Jubileumsfond Återstoden av avkastningen ska användas till att främja den vetenskapliga cancerforskningen i Sverige.
874000-6674 Familjen Jans Olof Olssons Stiftelse Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk forskning, i första hand avseende cancersjukdomarna.
802495-7113 Fonden för CancerFriskvård Fonden för CancerFriskvård är en religiöst, etniskt och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att verka för förbättring av levnadsvillkoren för människor som är cancerberörda. Föreningen kan bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör rehabilitering vid cancersjukdom och närståendes situation.
847000-6183 Franke och Margareta Bergqvists Stiftelse för främjande av cancerforskning Stiftelsen har till ändamål att främja cancerforskningen vid Universitetssjukhuset MAS Malmö och Universitetssjukhuset i Lund. Stiftelsen har även till ändamål att främja forskningen avseende hjärt- och lungsjukdom. Stiftelsen skall ge understöd till cancersjuka patienter, vilka genomgått operation eller annorledes erhållit vård och behandling vid Universitetssjukhuset MAS Malmö och/eller Universitetssjukhuset i Lund […]Åtminstone 8/10 av avkastningen av stiftelsens kapital skall användas för stiftelsens ändamål. Medlen skall tillfalla Malmö Allmänna Sjukhus och Lunds Lasarett med lika delar.
829000-8088 Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning, som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Lund. Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare stöd till sådan forskning framstår som mindre angelägen, skall stöd kunna lämnas till annan medicinsk forskning av högre angelägenhetsgrad. Under begreppet forskning inbegripes såväl egentligt forskningsarbete som studier i anslutning därtill och anskaffande av forskningsutrustning.
802017-4945 Gunnar & Ingmar Jungners Stiftelse för Laboratoriemedicin Ändamålet skall vara att främja forskning, utveckling, vidareutbildning och undervisning inom ämnesområdet laboratoriemedicin, både inom utom landet. Detta ändamål skall uppnås genom att stödja forskning inom förebyggande medicin, framför allt med inriktning på hälsoundersökningar (multiphasic screening) och tidig diagnostik med biokemiska markörer av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Att stödja utveckling av laboratoriemedicinsk apparatur och mätteknik för automatiserade analyser. Att främja vidareutbildning och undervisning – genom bidrag till anordnande av vetenskapliga symposier – genom stipendier och resebidrag – genom bidrag till laborantskolor, laboratorier och biokemiskt inriktade universitetsinstitut.
843001-1380 Gunnar, Arvid och Elisabeth Nilssons stiftelse för bekämpning av cancersjukdomar Stiftelsen skall ha till ändamål att företrädesvis inom Skåne, Blekinge, Halland och Småland stödja vetenskaplig forskning och utbildning, vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar och stödja behandlingen och omvårdnaden av behövande cancersjuka personer. Bidrag kan utgå till såväl enskilda som team av därtill lämpade personer, liksom till institutioner.
802426-7547 Gustav Lindholms stiftelse för elakartade hjärntumörer Stiftelsen ska stödja dels forskning och utbildning kring diagnostik och behandling av elakartade hjärntumörer, dels vård och behandling av patienter med sådan sjukdom.
846502-1759 Hans och Gurli Ambrosius Stiftelse Stiftelsens ändamål skall vara att understödja forskning vid Malmö Allmänna sjukhus inom hjärt- och kärlsjukdomar samt den verksamhet, som bedrives av barncancerföreningen i Södra Regionen.
802409-6086 Hedvig Eleonora Barnavårdsstiftelse Avkastningen av kapitalet skall användas för barn och ungdomar i Hedvig Eleonora församling vilka är i särskilt behov av hjälp och stöd, barn- och ungdomsverksamheten inom Hedvig Eleonora församling samt till barncancerfonden och andra liknanade organisationer till forskning om barns sjukdomar.
802425-7076 IFIC – Insamlingsstiftelsen För Immunologisk Cancerforskning Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning om cancer i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.
802426-5608 Ing-Britt och Stig Mårtenssons stiftelse för främjande av klinisk forskning om prostatacancer Stiftelsens syfte är att främja forskningen och utbildning inom området för prostatacancer. Stiftelsen ska årligen – efter ansökan – dela ut ett forskningsstipendium om 50 000 kr till en doktorand i något av de nordiska länderna och avse forskning kring prostatacancer med klinisk anknytning. Vidare ska stiftelsen ge forskningsbidrag – dock högst 150 000 kr per år – för att främja Scandinavian Prostatic Cancer Groups Stiftelses kliniska studier. Bidraget ska möjliggöra statistiska analyser, analyser av t.ex. blod- och vävnadsprovet med frågeställning som har anknytning till forskningen.
802478-8336 Insamlingsstiftelsen Bohusfonden mot cancer Insamlingsstiftelsen Bohusfonden mot cancer har till huvudsakligt ändamål att genom insamling av medel i form av kontanter kunna stödja vetenskaplig forskning och behandlingsmetoder inom cancersjukdomar. Stiftelsen skall även kunna ta emot testamentariska gåvor.
802477-6067 Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond Insamlingsstiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning med inriktning på;- förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till yrket som räddningspersonal- utveckla metoder, teknikutveckling och utrustning för räddningspersonal som minskar risken att utsättas för farliga ämnen före, under och efter insats samt att i samma syfte bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleverantörer samt- utveckla nya metoder för hälsoundersökningar av räddningspersonal.
802407-4125 Insamlingsstiftelsen Cancer- & Allergifonden Stiftelsens ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.Stiftelsens verksamhet skall bestå i att bedriva insamling av medel för att dess ändamål skall kunna främjas.
802425-7332 Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige I syfte att underlätta vardagen för eller tillfrisknandet hos Cancersjuka såväl barn som vuxna har vi bildat Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser och på ansökan utge ekonomiskt stöd till antingen Cancersjuka eller till verksamhet som stimulerar tillfrisknandet hos Cancersjuka eller som medverkar till en ökad förståelse för Cancersjukas behov i praktiskt eller rättsligt avseende eller som i något av senast sagda avseenden underlättar vardagen för Cancersjuka.
894001-4007 Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), nedan kallat Jubileumskliniken, bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.
802477-3551 Insamlingsstiftelsen Cancerstödfonden, med inriktning på hjälp åt behövande inom områdena cancer, allergier samt kärl- och hjärtsjukdomar Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland behövande i Sverige. I huvudsak riktad mot behövande som drabbats av cancer, svårartade allergier eller kärl och hjärtproblem samt eftervård och forskning. Stiftelsens styrelse kan, om särskilda skäl föreligger, även bedriva hjälpverksamhet bland behövande i Norge, Danmark, Finland och Island.
802426-3413 Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer Stiftelsen ändamål skall vara att stödja vetenskaplig medicinsk forskning som avser att leda till minskad dödlighet i magsäckscancer. Sådan forskning kan ha som målsättning att förebygga uppkomsten av magsäckscancer, att finna nya sätt att tidigt upptäcka magsäckscancer, eller att åstadkomma förbättrad behandling av magsäckscancer.
893201-8768 Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand området cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län. Fonden skall även främja utbildning samt spridande av kunskap om forskningsresultat och liknande inom i första hand dessa områden.
802426-3090 Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige Stiftelsens huvudsakliga ändamål är-att genom bidrag från Lionsklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla medel till forskning mot cancer i Västsverige. Under ett verksamhetsår insamlade medel utdelas senast under nästkommande verksamhetsår. Om insamlingsstiftelsen erhåller stora belopp och lämpligt forskningsprojekt inte finns kan insamlingsstiftelsen avsätta belopp för framtida utdelning efter godkännande av styrelsen.-att företrädesvis stödja klinisk forsknin d.v.s. patientnära forskning, inom cancerområdet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumskliniken eller andra sjukhus i Västsverige.-att avsättta medel till inköp av speciell forskningsutrustning och för cancerforskningen unik apparatur vid nämnda sjukhus.
817602-2963 Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Att stödja forskningen inom cancerområdet vid akademiska sjukhuset i Uppsala.
802426-7703 Insamlingsstiftelsen Nalles Resa I Stiftelseurkund anges:Stiftelsen har till uppgift att:Att glädja och stötta samt underlätta för svårt sjuka barn samt deras familjer såsom föräldrar/vårdnadshavare samt syskon. Som barn räknar vi upp till 18 år. Med svårt sjukt barn anses det vara sjukdom som kan vara livshotande.Ändamålet må fullföljas genom att stiftelsen genom sin hemsida anordnar s.k. nalleresor. Fiktiva resor gjorda av nallebjörnar som alla heter Nallesson i efternamn. Tillgodose svårt sjuka barns önskningar. Hjälpa föräldrar till svårt sjuka barn genom olika stimulerande avkopplande insatser. Ge stöd till svårt sjuka barns syskon genom s.k. “syskonstöd”. Vidare skall stiftelsen verka för att anordna olika arrangemang som konserter, lägerverksamhet, besök på sjukhusen.Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål utifrån stiftelsens stadgar.GenomförandeStiftelsen kommer att genomföra olika aktiviteter på sjukhusen där svårt sjuka barn vårdas. Aktiviteterna kan vara uppträdanden av organisationenes ambassadörer. Vidare skall det s.k. nalle resorna vara en central punkt i organisationen. En nalle gör en fiktiv resa utifrån barnets intresse och avslutas med en större aktivitet för barnet, typ träffa sin idol eller uppleva något spännande.Stiftelsen skall även bedriva syskonstöd. När ett barn blir svårt sjukt och det finns syskon med i bilden så drabbas dessa barn väldigt hårt. Stödet kommer att ges av utbildade volontärer. Alla volontärer kommer fortlöpande ges handledning och utbildning. Stödet kommer att ges enskilt eller i grupp.Stiftelsen skall skicka iväg föräldrar till ett svårt sjukt barn eller föräldrar som förlorat ett barn till olika avkopplande aktiviteter. Stiftelsen skall anordna föräldraträffar.På sikt skall även lägerverksamhet byggas. Vidare skall stiftelsen arbeta för att skapa olika träffar där svårt sjuka barn kan träffas under kontrollerade förhållanden.Medverka vid olika mässor som styrelsen finner lämpligt för att sprida kunskap om stiftelsen.Hemsidan skall vara en central plats där alla aktiviteter redovisas och information kan inhämtas av barn, föräldrar/vårdnadshavare.I stiftelsens stadgar anges:Syftet med stiftelsen är att glädja och underlätta för svårt sjuka barn och föräldrar samt dess syskon i deras kamp mot sjukdomen i vardagen. Som barn räknas man inom åldern 0-18 år. Med svårt sjukt barn anses det vara av sjukdom med allvarlig karaktär, typ olika cancersjukdomar, okända hjärnsjukdomar, hjärtfel, fel i ämnesomsättningen, olika blodsjukdomar, olika förståndshandikapp, autism, Asperger syndrom eller andra sjukdomar och skador som styrelsen bedömer från gång till gång.Ändamålet må fullföljas genom att stiftelsen genom sin hemsida anordnar s.k. nalle resor. Fiktiva resor gjorda av nallebjörnar som alla heter Nallesson i efternamn. Tillgodose svårt sjuka barns önskningar. Hjälpa föräldrar till svårt sjuka barn genom olika stimulerande, avkopplande insatser. Ge stöd till svårt sjuka barns syskon genom s.k. “syskonstöd”.Stiftelsen skall genom anordnande av olika arrangemang och finansiering tillgodose svårt sjuka barns önskningar. Vidare skall organisationen verka för att anordna olika evenemang såsom konserter eller besök på sjukhus med artister som är knutna till organisationen som ambassadörer eller vid för tillfäller vad styrelsen beslutar. Vara öppen för kontakter och samarbeten inom liknande områden, dock efter styrelse beslut.Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.
802424-8398 Insamlingsstiftelsen Sebastians Glädjegåva Stiftelsens ändamål är att ge ett bidrag till cancersjuka barn under behandling. De ska vara boende i Alingås kommun eller behandlas på NÄL Trollhättan. Får sökas en gång per barn. Två gånger vid återfall.
857500-9496 Johan Janssons Stiftelse för Tumörforskning och Cancerskadade Stiftelsen har till ändamål a) att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation; att genom att bl a bidra till finansiering av forskartjänster stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumörforskning vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset eller sådan organisation för forskningssamarbete inom området som kan komma att ersätta denna samt att i andra hand stödja annan cancerforskning i området. b) att genom tillhandahållande av handikappanpassade bilar ge bilstöd till i första hand cancerskadade i Västsverige inkluderande Värmland vilka ej själva har ekonomisk möjlighet att inneha sådan bil. I första hand skall bilstödet avse dem som fått funktionshinder på grund av muskuloskeletal tumörsjukdom.
835000-3771 John och Augusta Perssons stiftelse för vetenskaplig medicinsk forskning Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning av medicinsk art, särskilt forskning rörande cancer, främst inom Lunds universitets verksamhetsområde.
802426-7786 Kraniofaryngeom tumörsjuka barn – Insamlingsstiftelse Stiftelsens ändamål är att med finansiellt stöd genom en självständig förmögenhet från inflytande medel efter upprop från stiftaren till allmänheten och till företag, verka för att på olika sätt stödja barn och ungdomar upp till 30 års ålder som drabbas av tumörsjukdomen Kraniofaryngeom i kombination med grav synskada, samt till vetenskaplig forskning (i första hand vid akademier, högskolor och motsvarande institutioner) inom relaterat sjukdomsområde.
817603-6203 L Erikssons stiftelse Anslag till cancerforskning vid Akademiska sjukhuset.
802477-7321 Lennart Glans stiftelse [..]att främja cancerforskning, företrädesvis bukspottskörtelcancer. Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av förvaltaren efter ansökan eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan. För utdelning får användas den årliga direktavkastningen samt vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av tillgångarna.[..] Förvaltaren ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål.
802426-1227 Lillian Sagens och Curt Ericssons forskningsstiftelse Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att ge bidrag till medicinsk forskning och då företrädesvis cancerforskning.
802489-2278 Livslustfonden Cancer. För dig som har eller har haft cancer Fonden ska stödja personer som har eller har haft cancer samt deras anhöriga under rehabiliteringsfasen. Genom deltagande i rehabiliteringsgrupper ska deltagarna få möjlighet till psykologisk bearbetning. Fondens verksamhet riktar sig till personer som inte kan få ekonomiskt bidrag för att deltaga i rehabiliteringsgrupper på annat sätt. Bidrag från fonden kan finansiera hela eller delar av kostnaden. Fondens verksamhet kan även bestå av forskning och utveckling kring cancerrehabilitering.
802425-7662 LMK Stiftelsen Stiftelsens ändamål är att tillgodose det i ingressen angivna syftet om att den vetenskapliga forskningen vid i första hand Lunds universitet skulle stimuleras genom att med den löpande avkastning som Stiftelsens förmögenhet genererar och efter avdrag för kapitalisering på högst 20 % utge bidrag till forskare vid universitet eller högskolor, i första hand Lunds universitet, vilka forskare eller lärosäten har ansökt om stöd hos Stiftelsen för i första hand mångvetenskaplig forskning avseende medicin, naturvetenskap, humaniora eller teologi samt forskning kring sjukdomsorsak, diagnostik och behandling av inflammatorisk tarmsjukdom och tumörsjukdom i lever och gallvägar.Stiftelsen får använda sin löpande avkastning också för anordnande av vetenskapliga seminarier antingen i egen regi eller i samverkan med annan och för bidrag till insatser vid samhälleliga kriser eller katastrofer samt för bidrag till kulturell verksamhet eller till enskilda konstnärer.
802426-4890 Mandas stiftelse Stiftelsens ändamål är att stödja:Forskningen gällande Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) infant och Akut Myeloisk Leukemi (AML). Ekonomiskt bidrag till barn och ungdomar som har eller har haft cancer.Stiftelsens styrelse kan, om särskilda skäl föreligger och forskningen är av särskilt intresse, även stödja forskning kring annan leukemi.
802426-2985 May och Per Franzén stiftelse Stiftelsen skall ha till ändamål att främja dels Riksföreningen mot cancer/Cancerfonden dels Djursjukhuset i Helsingborg.Av den årliga avkastningen skall, sedan 10% lagts till kapitalet, Riksföreningen mot Cancer/Cancerfonden erhålla 40% och Djursjukhuset i Helsingborg erhålla 60%. Den årliga avkastningen Djursjukhuset erhåller […] skall användas till täckande av veterinärkostnader för hundar vars mattar och hussar saknar tillräckliga medel härför.
802410-6893 Percy Falks Stiftelse för forskning beträffande prostata- och bröstcancer Främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige inom prostata- och bröstcancerområdet. Ändamålet skall uppnås genom anslag till enskilda forskare eller anslag till institutioner för sådan forskning eller verksamhet inbegripet konferenser. Stiftelsens medel får inte användas för sådana sjukvårdande ändamål som åligger sjukvårdens huvudman.
857209-1422 Prostatacancerförbundet Förbundets ändamål är att utifrån ett patientperspektiv sprida kännedom om sjukdomen, tillvarata och främja prostatacancerpatienternas intressen, att generellt verka för goda diagnos- och behandlingsmetoder med sikte på att patientens livskvalitet blir så bra som möjligt, att samorndat bevaka och driva prostatacancerpatientenas frågor hos centrala myndigheter, organisationer och massmedia, att verka för bildandet av nya lokalföreningar, att ekonomiskt stödja kompetensutveckling av personal inom svensk prostatacancervård samt forskning och utveckling inom prostatacancervården i Sverige.
802478-0390 Rapunzel vs Cancer Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning för utveckling av behandlingar med syfte att bromsa eller bota cancersjukdom.Stiftelsens ändamål ska uppnås genom att stiftelsen lämnar anslag till enskilda disputerade forskare, universitet elller institution. Bidrag kan också lämnas till institutioner vid högskola eller universitet. Anslag får lämnas till samma forskare/ forskarteam vid flera tillfällen. Därutöver kan bidrag också lämnas för utbildning och undervisning inom cancersjukdomar.Ansökningar om anslag granskas styrelsen.Utdelning av beslutade bidrag ska ske minst två (2) gånger per år och gärna vid evenemang med koppling till cancersjukdom.
802477-3296 Rosa Oktober Isamlingsstiftelse mot bröstcancer i Luleå Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel och övriga intäkter lämna bidrag till Cancerfonden.
802426-3298 Samuel Söderströms stiftelse Stiftelsens ändamål ska vara att stötta forskningen kring sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör – orsaken till sjukdomens uppkomst, kopplingen mellan inflammation och tumöruppkomst samt behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen.
802401-2646 Scandinavian Prostatic Cancer Groups Stiftelse för forskning och utbildning om prostatacancer Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området för prostatacancer.Stiftelsens syfte skall uppnås genom utgivande av årliga bidrag. Dessa skall utgå med belopp som årligen svarar mot minst 80 procent av avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Till bidragsgivning får även använads de medel som framdeles kan komma att tillfalla stiftelsen i form av donationer, gåvor och bidrag etc.Mottagare av bidrag skall vara verksam inom det under § 3 angivna området. Exempel på mottagare av bidrag är forskningsinstitut, utbildningsanstalt, näringsidkare eller annan som bedriver forskning- och/eller utbildning inom det aktuella området.
802479-4870 Sjöbergstiftelsen Att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas.Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet.Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.
802478-9003 Solhastiftelsen Stiftelsen har till ändamål att a) främja forskning inom barnsjukdomar såsom exempelvis barncancer samt b) främja omsorg om barn i Sverige och resten av världen. Med barn avses som huvudregel en ålder till och med sexton år. Främjandet av stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan verksamhet, exempelvis Rädda Barnen, Kronprinsessan Victorias fond, Läkare utan gränser, för verksamhet med inriktning på barnsjukvård, Barnfonden i Malmö och Barncancerfonden. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.
802014-7347 Stiftelsen Acta Oncologica Att utgiva tidskriften Acta Oncologica, stiftelsen dock obetaget att även på andra sätt främja nationellt och internationellt utbyte av vetenskaplig information och forskning inom cancerområdet.
857204-1559 Stiftelsen Assar Gabrielssons fond för klinisk forskning, speciellt i cancersjukdomar Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja klinisk läkarvetenskaplig forskning speciellt i cancersjukdomar genom anslag till med sådan forskning sysselsatta svenska institutioner samt genom forskningsbidrag och stipendier till med sådan forskning sysselsatta vetenskapsmän.
802013-4709 Stiftelsen Blodcancerfonden Fondens ändamål ska vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialitetet hematologi. Detta stöd ska användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet.
864501-7768 Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer Stiftelsens ändamål skall vara att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.Av stiftelsens medel får årligen utdelas högst ett belopp motsvarande 9/10 av de under samma år till stiftelsen influtna medlen. Härutöver får outdelade medel, som under tidigare år tillgodoförts stiftelsens kapital, jämte den årliga avkastningen användas i sin helhet.Den del av stiftelsens medel som ej utdelas, skall tillföras stiftelsens kapital.
802478-1398 Stiftelsen Cancerakademin Stiftelsens ändamål ska vara att tillhandahålla och främja utbildning inom området tumörsjukdomar där patienter med närstående, doktorander, forskare och sjukvårdspersonal, inklusive administration, ska kunna delta i kurser och motsvarande aktiviteter på hög nationell och internationell nivå. Detta i syfte att ge möjlighet att inhämta och delge kunskap om nya metoder och rön för att på kort och lång sikt i första hand främja en god cancervård i norra regionen av högsta internationell nivå.
815201-3804 Stiftelsen Cancercentrum Karolinska Stiftelsen har som ändamål att, i nära samarbete med Karolinska sjukhuset (KS) och Karolinska institutet (KI), främja en fördjupad experimentell cancerforskning.Stiftelsen skall för ovan angivna ändamål uppföra, äga och förvalta en byggnad. Stiftelsen skall därvid mot skälig ersättning tillhandahålla laboratorium, utbildningsutrymmen samt övriga lokaler för det i första stycket angivna forskningsarbetet.
802015-1786 Stiftelsen Dagmar Ferbs Minnesfond Stiftelsen har till ändamål att genom utdelning av stipendier befrämja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom cancerområdet.
802477-7859 Stiftelsen Dagny och Sven-Erik Johanssons Fond Stiftelsens ändamål är att främja ett eller flera av följande ändamål:1. Barns och ungdoms vård och fostran samt utbildning,2. Vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade, samt3. främja kvalificerad vetenskaplig forskning rörande människans sjukdomar såsom ex.vis cancer, hjärt- o kärlsjukdomar etcIfråga om punkterna 1 och 2 skall i första hand destinatärerna vara födda, boende eller verksamma inom Brålanda och Bolstads församlingar och i andra hand inom Vänersborgs kommun. Ifråga om punkt 1 skall utdelning kunna ske till ungdomar, som är under förgymnasial utbildning i någon av de skolor som finns inom angivet område, i form av stipendier till duktiga elever eller bidrag till skolresor och andra behjärtansvärda ändamål med studiesyfte. Utdelning skall även kunna ske till studerande på högre nivå och som visat goda studieresultat. Samma företrädesrätt som ovan angivits skall även gälla i dessa avseenden.
883201-6003 Stiftelsen Dalafonden för Cancersjuka Stiftelsens ändamål ska vara att inom Dalarna främja stödåtgärder till cancerpatienter, anhöriga och personal, vidareutbildning av sjukvårdspersonal, utveckling av behandlingsmetoder inom cancervården.
802477-4823 Stiftelsen Elna och Nils Nords minnesfond Stiftelsen ska dela ut bidrag till Cancerfonden, Stockholm, och Hjärt-Lungfonden, Stockholm, med början två år efter bildandet.
802479-0514 Stiftelsen Entrepreneurs for Good – Inspired by Nelson Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland behövande barn som har drabbats av cancer samt vård och forskning gällande barncancer i Sverige och i utlandet. Stödet ska lämnas genom bidrag och gåvor genom användning av stiftelsens medel.
826000-7581 Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping Fonden har till uppgift att främja klinisk forskning inom tumörsjukdomarnas område. Fonden skall mottaga och förvalta medel som för befordrande av nämnda ändamål ställes till dess förfogande.
814801-2381 Stiftelsen Fondkistan Att i ekonomiskt hänseende stödja forskning för bekämpande av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimers sjukdom och medfödda missbildningar.
846502-2815 Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS Stiftelsen har till huvudskligt ändamål, att främja och understödja vetenskaplig, medicinsk forskning rörande cancersjukdomar och deras bekämpande.
875001-5953 Stiftelsen för Cancerfonden vid regionsjukhuset i Örebro, Särfond 5 Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling främst gällande cancer och närliggande sjukdomsgrupper.
802456-7763 Ung cancer Ung Cancer arbetar med att förbättra villkoren för personer som är mellan 16 och 30 och cancerberörda.
802477-6158 Stiftelsen för Transplantations- och Cancerforskning Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att1. främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som en behandlingsmodalitet. Likaså att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar, där kirurgisk eller regional behandling kan bli aktuell. Ändamålet ska tillgodoses främst genom att lämna bidrag till svenska och internationella vetenskapliga studier och forskningsprojekt.2. främja utbildning och kunskapsutbyte inom områden angivna under punkt 1.
815201-1345 Stiftelsen för Urologisk Cancerforskning Stiftelsens ändamål är att stödja forskning inom urologiska cancersjukdomar samt arrangera kongresser, som befrämjar urologisk cancerforskning.
843002-1215 Stiftelsen Gunnar och Elisabeth Lundins fond Avkastningen skall, sedan 10% därav årligen kapitaliserats och förvaltnings- kostnader betalats, utbetalas till barncancerfonden, Stockholm, att användas i deras verksamhet för cancersjuka barn.
885001-2496 Stiftelsen Gävle Cancerfond Att främja vid eller i anslutning till Gävle lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.
802477-6802 Stiftelsen Henrik superman Stiftelsens ändamål är att skapa en varaktig och självständig förmögenhet vars avkastning skall tillfalla cancersjuka barn och dess familjer samt därtill stödja forskningen avseende barncancer.
874001-6772 Stiftelsen Inga Olsson och Erik Brobergs Minnesfond Utdelning ur fonden till: – Ekshärads Hembygdsförening, ett årligt kontantbelopp på femtusen /5.000/ kronor till sin verksamhet. – Ekshärads Församling, Ekshärad, ett årligt belopp om 25 % av fondens utdelning. Fonden kommer troligen att överstiga 1 miljon i grundkapital. Detta belopp skall användas för utsmyckning och underhåll av kyrkobyggnaden. Det skall trygga gravrättstiden och sköta gravvården och på våren plantera 5 st gula penséer på varje grav som omfattas av gravvårdsavtalen enligt ovan. Beloppet skall vidare utgöra ersättning för skötsel och förvaltning av minnesfonden. Till forskning: – Stiftelsen Nyckeln vid RSÖ, Örebro – Fonden för Hjärt, kärl och lungsjukdomar, Stockholm – Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Box 60400, Stockholm att användas för sjukdomarna diabetes och reumatism – Cancerfonden, Swedenborgsgatan 20, Stockholm Dessa fyra nämnda mottagare erhåller vardera 25 % av återstående utbelningbart belopp årligen.
845003-0880 Stiftelsen Ingeborg och Albert Larssons minnesfond Stiftelsens ändamål är att arrendet av egendomen och eventuell ränta å förefintligt kapital skall användas till stipendier åt läkare, som behöva ekonomisk hjälp för att studera och för att utforska hjälpmedel för bekämpning av de allvarliga sjukdomarna cancer, barnförlamning och reumatiska sjukdomar.
802011-5773 Stiftelsen Japanese-Swedish Research Foundation Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, speciellt inom området för urologi, inkluderande cancerforskning, samt forskningsområden av betydelse för urologi. Stödet lämnas företrädesvis genom anslag till japanska och svenska eller andra skandinaviska forskare och institutioner. Stiftelsen skall även verka för att främja vetenskapliga kontakter till gagn för Japan och Skandinavien. I görligaste mån skall man verka för att anslag med företrädesrätt utdelas till sådana projekt där forskare i de båda regionerna samarbetar. Medel kan även användas för och för deltagande i vetenskapliga konferenser/seminarier inom de områden som här ovan beskrivits.
802478-0689 Stiftelsen Jernringen Stiftelsen har till ändamål atta) främja hjälpverksamhet, såsom hjälp till ekonomiskt utsatta, hemlösa, funktionshindrade, socialt utsatta, kroniskt sjuka eller andra med hjälpbehov av ekonomisk och/eller social karaktär,b) främja medicinsk forskning, företrädesvis med inriktning mot stroke och cancer samt attc) främja sjukvård och rehabilitering för behövande patienter, främst personer som drabbats av neurologisk sjukdom såsom exempelvis stroke.
845001-9990 Stiftelsen Jonasfonden Stiftelsens syfte är att stödja forskning om cancer hos barn, speciellt medulloblastom.
857200-8244 Stiftelsen Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.
802016-3633 Stiftelsen Laryngfonden Att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glosektomi (munhålcancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och kommun enligt gällande lagar, regler och praxis.För detta ändamål äger fonden att mottaga och förvalta testamentariska och andra gåvor från enskilda, företag och organisationer.Fondens styrelse kan för ovan angivna ändamål besluta om bidrag till enskilda, organisationer och institutioner.Av avkastningen skall årligen minst tio (10 %) tillföras kapitalet.
802426-0492 Stiftelsen LIFEWATCH – Niclas Öberg Foundation Stiftelsen skall främja vetenskaplig forskning och hjälpverksamhet bland behövande. Ändamålet skall fullföljas genom anslag till enskilda och organisationer som genom arbete, forskning eller andra särskilda insatser främjar detta ändamål. Särskilt fokus skall ligga på cancerforskning och forskning kring autism och liknande tillstånd.
842001-2042 Stiftelsen Lydiagården Stiftelsen skall, med beaktande av hela människans behov och med rum för existensiella frågor bedriva- psykosocial och fysisk rehabilitering av cancersjuka och deras närstående- utbildning i vårdetik och onkologi för sjukvårdspersonal och andra- forskning i vårdetik och onkologi- konferensverksamhet inom ovan nämnda ämnen- konvalescentvistelse.
855100-3976 Stiftelsen Märtha Brandels minnesfond till förmån för tumörsjuka barn och forskning Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att ge penning- och eller andra gåvor till barn med hjärntumörer. Om styrelsen så beslutar äger stiftelsen även rätt att genom penninggåvor främja forskning om hjärntumörer eller andra sjukdomar. Utdelning av ovanstående gåvor skall ske på Märtha Brandels födelsedag den 17:e september varje år med början 1994.Stiftelsens årliga avkastning efter avdrag för förvaltningskostnader och eventuellt påförd skatt, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, ska användas för stiftelsens ändamål.
833200-5639 Stiftelsen Märta och Olof Hjelms minnesfond Ränteavkastningen skall användas till hjälp och uppmuntran åt inom församlingen boende, som lida av kärl- och hjärtsjukdomar eller cancer. Denna ränteavkastning skall utgå för angivet ändamål under en tid av tjugo år. Efter utgången av denna tid, skall avkastningen, av kyrkorådet annvändas såsom bidrag till kyrkans verksamhet.
817601-7898 Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond Att främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Uppsala bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. Stiftelsen skall därvid kunna anslå medel till samtliga kostnader som sammanhänger med forskningen vid nämnda klinik, således även kostnader för utrustning till kliniken, kostnader i samband med gästande forskares föreläsningar och vistelse i Uppsala, kostnader för klinikens forskares bevistande av vetenskapliga kongresser, symposier och studiebesök på annan ort.
802403-7171 Stiftelsen Siv-Inger och Per-Erik Anderssons Minnesfond Fondens avkastning skall tillfalla forskare som bedriver forskning om blod- och/eller skelettcancer. Bidrag ur fonden skall tillfalla forskare efter beslut av fondens förvaltare som därvid skall samråda med Onkologiska Klinikens i Lund Forskningsstiftelse.
802424-2839 Stiftelsen Sonja och Gunnar Rydheborgs Minnesfond Att lämna stöd till äldreomsorg, andlig vård av unga och äldre, forskning och klinisk verksamhet för cancersjuka och drabbade av reumatiska sjukdomar.
802425-8207 Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och stöd åt cancersjuka, att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området för cancersjukdomar samt därmed jämställda ändamål.
814000-9153 Stiftelsen Stockholms läns cancerpatienter Stiftelsen skall utnyttja tillgängliga medel till följande ändamål:Lämna bidrag till sådana aktiviteter, som är till glädje och nytta för cancerpatienter och deras närstående i Stockholms län. Exempel är föredrag, utflykter, förfriskningar vid sammankomster, etc.Lämna bidrag till forskningsprojek, som rör de psykologiska aspekterna på omvårdnanden av cancerpatienter och deras närstående.Lämna understöd för att bidra till att täcka kostnader för enskilda cancerpatienter och deras närstående i Stockholms län, som på egen önskan deltar i sådana forskningsprojekt, och där deltagarna får sådana kostnader, t.ex. för resor, att dessa ej kan helt bekostas av henne/honom.
866600-6534 Stiftelsen Storegården För det första:Stipendier skall utgå till personer som drabbats av sjukdomen tuberkulos och som vill söka bot för sin sjukdom på de mest förstklassiga sjukhus. Skulle denna sjukdom i en framtid försvinna, skall stipendier utgå till dem som drabbats av cancer eller andra svåra sjukdomar.För det andra:Stipendier skall utgå till unga personer, som vill bli sina egna jordbrukare. Jordbruksstipendier kan utgå till både män och kvinnor. Företräde till dem som varit anställda i tjänst hos jordbrukare varmed menas även husligt arbete. Vidare till dem som vill fortfara att bruka mindre jordbruk. Men observera inga bidrag till sådana som vill köpa grannens gård för att riva bort densamma. Personer som skall ifrågakomma för stipendier till ovanangivna ändamål blir:1.Mina (Paul Larsson) kusiners barn på min moders sida, samt deras makar.2.Brita Anderssons syskon, samt deras makar.3.Alla inom Horns församling bosatta personer, men bör området utsträckas att omfatta även Frösveoch Säters församlingar.Stipendier för sjukdom skall inte utdelas för tillfällig sådan, som snart går till hälsa, utan för allvarlig sjukdom vilken blott kan övervinnas eller lindras genom yppersta specialvård. Stipendiat skall själv ha fritt val att använda sig av allmänna eller privata sjukhus i in eller utland. Bidrag bör även utgå för konvalecenstid.Om det nu skulle bli så bra i vårt “välfärdssverige”, att vad här ovan skrivits blir obehövligt, kan donationen få tas i anspråk för andra ändamål.När kollekt upptages för Skara stifts Folkhögskola, kan bidrag få utgå till samma belopp som kollekten uppgår till.Vad här sagts om kollekt, avser även kollekt för missionen, samt även när kollekt upptages för Sigtunastiftelsen och dessFolkhögskola, där jag själv varit elev.Om min broder Karl Ludvig Larsson skulle överleva mig må han under sin livstid erhålla en tredjedel av donationens avkastning. En tiondel skall läggas till kapitalet.
802016-8103 Stiftelsen Vilohemmet Maria Regina Att främja vård av behövande sjuka genom att driva hospicevård (vård i livets slutskede) och konvalescentvård, främst för AIDS- och cancerpatienter. Stiftelsen skall särskilt beakta människans behov av att få avsluta livet värdigt i en hemlik miljö präglad av en hög livs- och värdekvalitet i en andlig katolsk atmosfär.
878001-2558 Stiftelsen Västmanlands Forskningsfond mot cancer Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom tumörsjukdomarnas område av läkare verksamma inom Västmanlands läns landsting.
802478-1869 Susanne Johanssons Insamlingsstiftelse Susanne Johansson har uppfunnit en behandlingsform som utan negativa biverkningar återskapar kroppens eget immunförsvar. Det har visat sig att denna banbrytande behandlingsform är till utomordentlig hjälp för patienter med svåra neurologiska sjukdomar, exempelvis cancer, när det gäller att återvinna hälsa och välbefinnande. Stiftelsens ändamål är att främja forskning kring och utveckling av denna behandlingsform, samt att på olika sätt verka för att den blir lätt tillgänglig för alla som behöver hjälp.
802412-7964 Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse I syfte att främja vetenskaplig forskning och samarbete i Sverige om lungcancer samt sprida och inhämta nya kunskaper om denna sjukdom.
802408-2169 Syskonen Karin och Sven Magnussons Stiftelse Av fondens avkastning skall 5% årligen läggas till kapitalet, medan återstoden skall användas till understöd för forskning rörande cancersjukdomarna och disponeras enligt Riksföreningen mot cancers gottfinnande.
847000-2679 Tage Bertoldys och Greta Hobrohs Stiftelse Stiftelsen skall ha till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt stiftelse eller sammanslutning för vetenskaplig forskning för bekämpande av cancer, multipelskleros eller reumatism. Skulle dessa sjukdomars problem vinna sin lösning, skall forskningsstödet utgå för bekämpande av andra sjukdomar, exempelvis hjärt- och lungsjukdomar. Av avkastningen skall bidrag även få lämnas till befrämjande av konstnärlig eller annan kulturell verksamhet, dock endast i ringa omfattning. Av stiftelsens behållna avkastning skall årligen 1/10 läggas till kapitalet.
802477-8501 Uppdrag; Bota Cancer Insamlingsstiftelse I syfte att utveckla och befrämja den Neuroonkologiska verksamheten inom Karolinska sjukhuset och Institutionen för Medicin vid Karolinska Institutet […]Stiftelsen skall tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att ur sina samlade resurser och efter ansökan utge stipendier, resebidrag, bidrag eller annat stöd för fortbildning, stimulans eller annan kompetenshöjande verksamhet för personerverksamma inom Stiftelsens definierade prioriterade forskningsområden.a. Prioriterade områden är experimentella och kliniska studier som avser finna bot mot cancer och kan dörmed innefatta all form av basalvetenskapliga och kliniska projekt.b. Projekt som studerar cancer som drabbar hjärnan är särskilt prioriterade.c. Projekt som studerar virusinducerad cancer är särskilt prioriterade.d. Projekt som studerar cytomegalovirus roll vid cancer är särskilt prioriterade.
864501-7776 Walter Anderssons Stiftelse för vetenskaplig forskning Att stödja forskning avseende såväl ögonsjukdomar som maligna tumörsjukdomar.
Organisationsnummer Namn Ändamål